Chcesz poznać ciekawych ludzi?

Dołącz do Nas

Noc Informatyków - regulamin

poniedziałek, 19 luty 2024 11:06
Noc Informatyków - regulamin

REGULAMIN NOCY INFORMATYKÓW W SZKOLE

§ 1.

Postanowienia Początkowe:

 1. Noc w Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu zwana dalej Nocą w Szkole, jest wydarzeniem kulturalno-oświatowym skierowanym do uczniów klas 1-5 technikum o specjalności informatycznej.
 2. Noc Informatyków w Szkole ma realizować cele: wychowawcze, rekreacyjne, integracyjne, edukacyjne.
 3. Impreza odbywa się z piątku na sobotę, w godzinach od 16.00 (w piątek) do 03.00 (w sobotę) w Szkole w dniach 23-24 luty 2024r.

§ 2.

Zasady:

 1. Na terenie Szkoły podczas Nocy Informatyków równolegle z Regulaminem Nocy w Szkole, obowiązuje Statut Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu oraz zasady kultury osobistej; wszyscy uczestnicy są zobowiązani do ich przestrzegania i podporządkowania się opiekunom wyznaczonym przez Organizatorów.
 2. Obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia i spożywania wszelkich używek.
 3. W przypadku niestosowania się do poleceń opiekunów, nieprzestrzegania obowiązujących zasad przez uczestnika Nocy w Szkole, opiekunowie zawiadamiają telefonicznie rodziców (opiekunów prawnych), którzy są zobowiązani do natychmiastowego odbioru dziecka ze Szkoły na własny koszt.

§ 3.

Organizacja:

 1. Uczestnikami Nocy w szkole mogą być uczniowie klas I – IV (klas informatycznych), którzy dostarczą podpisane przez rodziców zgody na udział w wydarzeniu (zał. 2), z zastrzeżust. 2.
 2. W przypadku dzieci ze stwierdzonymi trudnościami wychowawczymi, zaburzeniami zachowania, zagrażającymi bezpieczeństwu własnemu i/lub innych dzieci, wychowawca klasy podejmuje decyzję o udziale dziecka w wydarzeniu we współpracy z rodzicami.
 3. Wszyscy uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie:
 4. obuwie zmienne,
 5. podstawowe wyżywienie, kubek
 6. materiały związane z realizacją programu imprezy, np.: sprzęt komputerowy, przedłużacz, licencjonowane gry komputerowe, karty lub gry planszowe itp.,
  1. Organizatorzy zapewniają uczestnikom dostęp do wrzątku, mikrofali.
  2. Każdy uczestnik wydarzenia powinien przybyć do szkoły na wyznaczoną przez Organizatora godzinę.
  3. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów zobowiązują się do:
   1. zapewnienia możliwości kontaktu telefonicznego z nauczycielami (włączony telefon),
   2. natychmiastowego odebrania ucznia z imprezy w razie jego niewłaściwego zachowania (hałasowanie, agresja słowna lub fizyczna, śmiecenie, brak reakcji na upomnienia nauczycieli), złamania postanowień niniejszego regulaminu bądź złego samopoczucia dziecka,
   3. poniesienia kosztów wszelkich zniszczeń sprzętu szkolnego (lub innego ucznia) dokonanych przez dziecko, zwłaszcza spowodowanych umyślnie,
   4. odebrania dziecka najpóźniej o godzinie 3.00 w sobotę.
   5. Uczestnik Nocy w Szkole nie może samodzielnie opuszczać budynkuw czasie trwania wydarzenia.
 7. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, uczeń może opuścić szkołę wcześniej niż o wyznaczonej godzinie zakończenia Nocy w Szkole tylko wyłącznie, gdy odbierze go rodzic lub prawny opiekun (potwierdzi odbiór dziecka pisemnie).
 8. Podczas Nocy w Szkole zabronione jest wprowadzanie na teren szkoły osó   z zewnątrz.

10.Poruszanie się uczniów po szkole może odbywać się tylko w wyznaczonym obszarze.

11.Za zniszczenie mienia szkoły podczas Nocy w Szkole odpowiadają finansowo rodzice/prawni opiekunowie sprawcy.

12.Pełną odpowiedzialność za cenne przedmioty wniesione przez ucznia na teren Szkoły podczas Nocy w Szkole bierze uczeń i jego rodzice/prawni opiekunowie. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone lub zgubione cenne rzeczy.

13.Przed opuszczeniem szkoły (w sobotę) uczniowie są zobowiązani do uporządkowania sprzętu i użytkowanych pomieszczeń.

14.Każdy uczestnik Nocy w szkole zobowiązany jest do podpisania i przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz respektowania Statutu Szkoły.

 

 

 


 

 

Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w Nocy w Szkole -