Chcesz poznać ciekawych ludzi?

Dołącz do Nas

Psycholog

mgr Agnieszka Kurpias-Peda – psycholog

godziny pracy:

Poniedziałek : 10.00 - 15.00

Wtorek: 10.00 - 15.00

Środa: 10.00 - 15.15

Czwartek: 10.00 - 15.00

Piątek: 9.30 – 15.00Główne zadania psychologa to:

- prowadzenie działań diagnostycznych dotyczących uczniów (diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia),

- diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologicznej, w tym działań profilaktycznych, interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli

- organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej:

- terapeutyczne rozmowy z uczniami i rodzicami

- konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli

- zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów wspierające rozwój emocjonalno – społeczny

- wspieranie rodziców w procesie wychowania oraz w rozwiązywaniu problemów wynikających ze specyfiki etapu rozwojowego

- minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia:

- realizowanie zadań wynikających ze szkolnego programu profilaktyki,

- wspieranie wychowawców klas w działaniach wychowawczo – profilaktycznych, rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Drodzy Uczniowie poniżej przedstawiam zakres indywidualnej pomocy psychologicznej. Jeśli Twoja odpowiedź na którekolwiek z poniższych pytań brzmi TAK, zapraszam do gabinetu (pokój 164 II piętro), który otwarty jest dla wszystkich uczniów.

1. Czy miewam konflikty z rodzicami/opiekunami?

- nie poświęcają mi tyle uwagi ile bym oczekiwał/ła,

- nie interesują się moją osobą, potrafią tylko wymagać,

- myślę, że nie mogę na nich liczyć, są mało wyrozumiali,

- nie okazują mi swoich uczuć.

2. Czy mam problemy natury emocjonalnej?

- nie panuję nad emocjami, łatwo wybucham,

- na sytuacje trudne reaguję wybuchem śmiechu, bądź płaczem albo też maskuję swoje emocje,

- często bez przyczyny jestem smutny.

3. Czy mam problemy z rówieśnikami?

- doskwiera mi samotność w grupie,

- klasa ma nadmierne oczekiwania wobec mojej osoby,

- bywam ofiarą agresji słownej i fizycznej,

- moje kontakty towarzyskie mnie nie satysfakcjonują,

- często bywam "kozłem ofiarnym",

- nie wiem jak pomóc komuś, kto tej pomocy potrzebuje,

- popadam w liczne konflikty z rówieśnikami.

4. Czy sytuacja szkolna/domowa mnie stresuje?

- boję się sprawdzianu, odpowiedzi,

- unikam szkoły, wagaruję,

- unikam określonych przedmiotów, nauczycieli,

- miewam kłopoty ze snem,

- objadam się/ nie dojadam,

- mam zaburzoną koncentrację uwagi, nie potrafię się skupić.

5. Czy inni ludzie zwracają mi uwagę, że coś jest ze mną „nie tak”?

6. Czy stosuję używki (papierosy, alkohol, narkotyki)?

7. Czy mam wrażenie, że moje życie nie jest pełne, że urodziłem/łam się w nieodpowiednim momencie?

8. Czy zwyczajnie chcę porozmawiać, bądź wspólnie pomilczeć.

Drodzy Rodzice/Opiekunowie! Psycholog odpowiada na pytania, wspomaga rodziców/opiekunów w zakresie:

- radzenia sobie z trudnym zachowaniem dziecka.

- skutecznych metod porozumiewania się z dzieckiem.

- problemów okresu dorastania i sposobów ich rozwiązywania.

- metod rozwiązywania konfliktów.

- radzenia sobie z trudnymi emocjami.

- stosowania używek, zagrożenia uzależnieniem.

- udziela porad w sferze zdrowa psychicznego.

- konsultuje potrzeby diagnostyczno – terapeutyczne.