Chcesz poznać ciekawych ludzi?

Dołącz do Nas

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

poniedziałek, 03 styczeń 2022 10:28

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO
KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2021/2022

KLASY 4 TECHNIKUM

ABSOLWENCI TECHNIKUM ORAZ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

Sesja 1. Zima 2022 (styczeń-luty 2022)

Formuła 2017 (kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z      31 marca 2017r.) – kwalifikacje dwuliterowe

  1. Część pisemna – 11 stycznia 2022 r .
  1. Część praktyczna

Model „d” 10 stycznia 2022 r. (miejsce egzaminowania: szkoła)

Model „dk” 15 stycznia 2022 r. (miejsce egzaminowania: szkoła, zawód: technik mechanik)

Model „dk” 19 stycznia 2022 r. (miejsce egzaminowania: szkoła, zawód: technik informatyk)

Szczegółowy harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – formuła 2017 dostępny jest na stronie cke.gov.pl -https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2.2022_PP2017_EPKwZ_17_08_2021%20-%20ostateczna.pdf

  1. Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń-luty 2022– 31 marca 2022 r.
  2. Termin przekazania szkołom świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń-luty 2022– 7 kwietnia 2022 r.
  3. Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 29 kwietnia 2022 r. – 27 maja 2022 r.

Podane godziny to czas rozpoczęcia egzaminu. Do sali egzaminacyjnej należy zgłosić się co najmniej 30 minut wcześniej.

Kwalifikacja/ zawód

Nazwa Kwalifikacji

Godzina rozpoczęcia części pisemnej- 11.01.2022

Godzina rozpoczęcia części praktycznej

BD.29 - TB

Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych (egzamin poprawkowy)

godz. 10.00

(sala 161)

-

BD.30 - TB

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

godz.12.00

(sala gimnastyczna)

10.01.2022

godz. 9.00 (sala gimnastyczna)

EE.03 - TE

Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych (egzamin poprawkowy)

godz. 10.00

(sala 161)

-

EE.22 - TE

Eksploatacja urządzeń elektronicznych

(część pisemna egzaminu przeprowadzana na stanowiskach komputerowych)

godz. 10.00 (11 uczniów) sala 60

godz. 12.00

(11 uczniów)

sala 60

10.01.2022

godz. 13.00 (świetlica internat)

EE.08 - TI

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

godz. 10.00

(sala 161)

-

EE.09 - TI

Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

(część pisemna egzaminu przeprowadzana na stanowiskach komputerowych)

egzamin elektroniczny godz. 12.00

(13 uczniów)

sala 155

godz. 14.00 (12 uczniów)

sala 155

19.01.2022

godz.8.00

(11 uczniów)

godz.12.00

(11 uczniów)

godz. 16.00

(3 uczniów)

sala 60

MG.18 -TPS

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (egzamin poprawkowy)

godz. 10.00

(sala 160)

-

MG.43 - TPS

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

godz. 14.00 (hol I piętro)

10.01.2022

godz. 13.00 (sala gimnastyczna)

MG.44 - TM

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

godz. 12.00 (hol I piętro)

15.01.2022

godz. 8.00

(5 uczniów)

godz. 12.00

(4 uczniów)

sala 24a

RL.08 - TOŚ

Ocena stanu środowiska (egzamin poprawkowy)

godz.10.00

(sala 160)

10.01.2022

godz. 9.00     (sala 165)

RL.09 - TOŚ

Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

godz.12.00

(hol I piętro)

10.01.2022

godz.13.00 (sala gimnastyczna)

MG.18 - 3 mk

(absolwenci)

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (egzamin poprawkowy)

godz. 10.00

(sala 160)

-

        


Część praktyczna egzaminu jest przeprowadzana według modelu:

  1. d – gdy rezultatem końcowym jest dokumentacja
  2. dk – gdy rezultatem końcowym jest dokumentacja uzyskana z wykorzystaniem komputera
  3. w – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa
  4. wk – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa, uzyskana z wykorzystaniem komputera

Część pisemna z wykorzystaniem systemu komputerowego oraz praktyczna egzaminu - na poszczególne zmiany (godziny rozpoczęcia egzaminu) uczniowie przychodzą zgodnie z listą w dzienniku (alfabetycznie).

Klasa 4 TI dokładne informacje o składzie grup na poszczególne zmiany egzaminu otrzyma w wiadomości na e-dzienniku.

WAŻNE INFORMACJE:

- Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa.

- Na egzamin nie może przyjść osoba, jeżeli przebywa w domu z osobą pozostającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

- Czekając na wejście do sali egzaminacyjnej zachowujecie odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz musicie mieć zakryte usta i nos.

- Do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej macie obowiązek zakrywania maseczką/przyłbicą ust i nosa.

- Pamiętajcie o dowodach osobistych, a także punktualnym, zgodnym z harmonogramem przybyciu na egzamin.

- Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań́, oraz może mieć́ kalkulator prosty.

W części praktycznej każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, w zależności od kwalifikacji

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.praktyczna%20-PP2012_2017-ok.pdf

- Możecie na egzamin przynieść własną butelkę z wodą.

- Nie przynoście na egzaminy zbędnych rzeczy, np. plecaków, książek, maskotek. Będziecie je musieli spakować w przygotowane foliowe worki i pozostawić w wyznaczonym miejscu.


 

 

HARMONOGRAM EGZAMINU dla uczniów klas 4 Zima 2022  -                              

Harmonogram przeprowadzania egzaminu PP2017_EPKw  -                                

 Komunikat o przyborach pomocniczych -cz.pisemna Zima 2022               

Komunikat o przyborach pomocniczych -cz.praktyczna Zima 2022