Chcesz poznać ciekawych ludzi?

Dołącz do Nas

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO OBOWIĄZUJĄCA OD 1 WRZEŚNIA 2021

środa, 01 wrzesień 2021 09:15
PROCEDURA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO OBOWIĄZUJĄCA OD 1 WRZEŚNIA 2021

Zespół Szkół nr 1 im. gen. José de San Martin w Sierpcu

PROCEDURA FUNKCJONOWANIASZKOŁY

W CZASIE ZAGROŻENIAEPIDEMIOLOGICZNEGO OBOWIĄZUJĄCA OD 1 WRZEŚNIA 2021R.

Procedura uwzględnia „Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych- tryb pełny stacjonarny”.

 

 

Ogólne zasady dla szkół i placówek:

Szczepienie

 

rekomendowane   dla   pracowników   szkół   oraz   uczniów                               w

   

określonych grupach wiekowych.

Dezynfekcja

 

przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Dystans

 

minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.

Higiena

 

częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa iust.

Maseczka

 

w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.

Wietrzenie

 

przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

1. Organizacja pracy szkoły/placówki.

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacjidomowej.
 2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacjidomowej.
 3. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasadbezpieczeństwa.
 4. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona została informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk oraz regularnie napełniaćdozowniki.
  1. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowaniadystansu.
  2. Uczniowie w czasie zajęć lekcyjnych nie muszą korzystać z osłony ust inosa.
  3. Zaleca się stosowanie przez uczniów maseczek w przestrzeniach wspólnych (ogólnodostępnych)szkoły.
   1. Do niezbędnego minimum ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do zastosowania środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły. Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych.
   2. Wejście główne do budynku szkoły zabezpieczone jest przed nieuprawnionym wejściem osób z zewnątrz elektroniczną kontrolądostępu.
   3. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Zalecany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji naodległość.
   4. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia zeszkoły.
   5. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomendujesię:


       zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchnistolika,

       pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolikanauczyciela,

       przed    rozpoczęciem    zajęć    zdezynfekowanie    powierzchni    dotykowej             biurka nauczyciela,

       w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów,

       w miarę potrzeby zapewnienie nauczycielowi maseczek, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk przez pracodawcę (dostępne w sekretariacieszkoły).

 1. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce),podczas   kichania   i   kaszlu   oraz   unikanie dotykania oczu, nosa iust.
  1. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe należy czyścić lubdezynfekować.
  2. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności zniepełnosprawnościami.
   1. Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe muszą być regularnie czyszczone z użyciem wody z detergentem lub innych środkówdezynfekujących.
   2. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne odzajęć.
    1. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt podczas przerw międzylekcyjnych w miarę możliwości na świeżympowietrzu.
    2. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansuspołecznego.
    3. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe i zastąpić je innymi. W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia wychowania fizycznego na otwartej przestrzeni. Przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić i dezynfekować.
    4. W czasie zajęć lekcyjnych oraz praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu, uczniowie oraz pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania przepisów i procedur bezpieczeństwa wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19 obowiązujących w CKZ.
     1. W przypadku zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów i słuchaczy zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych, dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnychbranż.
     2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wprowadzone zostały zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Zaleca się w pierwszej kolejności regularne mycie rąk wodą z mydłem, ewentualnie dezynfekcję rąk. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu prac porządkowych – czyszczenie przy użyciu wody z detergentem lub dezynfekcji.
     3. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni wspólnej zaleca się stosowanie maseczki (najlepiejchirurgicznej).
      1. Zajęcia pozalekcyjne nie powinny odbywać się w trakcie zajęć obowiązkowych szkoły, a po ich zakończeniu. Zajęcia pozalekcyjne organizuje się w małych grupach lub w oddziałach klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć – mycie i dezynfekcja powierzchni dotykowych oraz dokładne wietrzeniesal.
      2. Godziny pracy biblioteki szkolnej oraz korzystanie z jej zasobów możliwe jest na określonych przez dyrektora szkoły zasadach, uwzględniających dwudniowy okres kwarantanny dla książek i innych materiałów wypożyczanych w bibliotece. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej określone zostały w Zarządzeniu Nr 584-2019/2020 z dnia 27 maja 2020 r. Umożliwia się przebywanie więcej niż 1 osoby w bibliotece uwzględniając zachowanie minimalnej przestrzeni 4 m2 naosobę.
       1. W szkole wyodrębniono pomieszczenie potrzebne do ewentualnej izolacji, wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący (pokój nr 109 winternacie).
       2. Korzystanie z gabinetu medycznego szkoły możliwe jest na określonych przez dyrektora szkoły zasadach w porozumieniu z pielęgniarką szkolną, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Narodowego FunduszuZdrowia.
       3. W porozumieniu z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci z chorobami przewlekłymi wprowadza się dodatkowe środki ostrożności dotyczące ich funkcjonowania w szkole, np.:


 


-  obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, wświetlicy,

-      w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosamaseczką.

 1.   W przypadku pracowników powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, w miarę możliwości, należy stosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia, tj. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych. Pracownikom administracji z tej grupy ryzyka można polecić pracęzdalną.

2. Higiena i dezynfekcja

 1. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 2. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcjirąk.
 3. Szkoła wyposażona jest w bezdotykowe termometry. W przypadku posiadania innych termometrów niż bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu. Dopuszcza się używanie innych urządzeń do bezdotykowego pomiarutemperatury.
 4. Przed wejściem do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o takim obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przywejściach.
  1. Przy wejściu głównym umieszczono numer do kontaktu z inspekcją sanitarną w sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999,112.
  2. Przed wejściami do budynku szkoły i w szatni umieszczone są stacje dezynfekujące oraz środki do dezynfekcjirąk.
  3. Na terenie placówki przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno- higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur iwłączników.
   1. Monitorowane jest codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna sąotwarte.
   2. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
   3. Na bieżąco dba się o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, głównie poprzez ich czyszczenie z użyciem detergentu lubdezynfekcję.
   4. Z sali, w której przebywają uczniowie, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lubdezynfekować.
    1. Jeżeli z pomieszczeń szkoły korzysta podmiot zewnętrzny, należy zobowiązać go do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń, użytych przyrządów i sprzętów należących do szkoły, jak również do wietrzenia tychpomieszczeń.


3. Organizacja pracy Internatu i stołówki szkolnej.

 

 1. Zasady organizacji pracy internatu zostały określone w Procedurze bezpieczeństwa na terenie internatu w związku z epidemią COVID-19.
 2. Zasady organizacji pracy stołówki zostały określone w Procedurze bezpieczeństwa na terenie stołówki szkolnej Zespołu Szkół nr 1 w związku z epidemiąCOVID-19.

4. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia.

 1. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu (pokój nr 109 w internacie) z zapewnieniem min. 2 modległości.
 2. Uczeń znajduje się pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektoraszkoły.
 3. Należy zmierzyć temperaturę ciała ucznia. Jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy niezwłocznie powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły i przypomnieć o obowiązku skorzystania z poradymedycznej.
  1. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przezlekarza.
  2. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący o podejrzeniu zakażeniaucznia.
  3. Rodzice dzieci z klasy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie koronawirusem telefonicznie informowani są o zaistniałej sytuacji przez dyrekcjęszkoły/wychowawcę.
  4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy bezzwłocznie poddać gruntownemusprzątaniu.
   1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałejsytuacji.
   2. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniałyprzypadek.
   3. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lubprotokół.


5. Postępowanie w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia u pracownika szkoły/internatu.

 1. Pracownicy szkoły/internatu zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub112.
 2. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie niepokojące objawy dróg oddechowych: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, który podejmuje następującedziałania:
 1. w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanychczynności,
 1. kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112,
 1. o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik informuje dyrektora szkoły.
 1. Ustala się miejsca, w których przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać gruntowemu sprzątaniu idezynfekcji.
 2. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.
 3. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałejsytuacji.
 4. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniałyprzypadek.
 5. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lubprotokół.


6. Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły

 1. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor powinien skontaktować się telefonicznie ze stacjąsanitarno-epidemiologiczną.
 2. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
  1. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektorasanitarnego.
  2. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lubprotokół.
   1. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywałaosoba.
   2. W dalszym ciągu obowiązuje Procedura postępowania na wypadek zakażenia COVID-19 obowiązująca w Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu, stanowiąca załącznik nr 1 dodokumentu
    1. Postanowienia końcowe
    2. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników, rodziców/opiekunów prawnych, uczniów oraz inne osoby wchodzące i przebywające w Zespole Szkół nr 1 wSierpcu.
    3. Wejście uczniów i rodziców/opiekunów prawnych do placówki jest równoznaczne z akceptacją nowych zasad funkcjonowania placówki oraz zobowiązuje się do ich stosowania.
     1. Uczniowie, rodzice/opiekunowie prawni oraz rada pedagogiczna zostali zapoznani z treścią procedury.
     2. Pracownicy zostali zapoznani z treściąprocedury.
     3. Wychowawcy klas zobowiązani są zapoznać uczniów i rodziców/opiekunów prawnych z procedurą w sposób dowolny (kontakt poprzez dziennik elektroniczny, telefonicznie lub inny), oraz uzyskać pisemne potwierdzenie od uczniów, rodziców/opiekunów prawnych o zapoznaniu się z treścią dokumentu (załącznik nr 3 i4).
      1. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Sierpcu, kontakt 24 275 2601.
      2. Zastrzega się zmianę procedury w przypadku zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia oraz Głównego InspektoraSanitarnego.