Chcesz poznać ciekawych ludzi?

Dołącz do Nas

OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZETARGU NA WYNAJEM POMIESZCZENIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W SIERPCU UL. ARMII KRAJOWEJ 10

czwartek, 19 sierpień 2021 07:46
OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZETARGU NA WYNAJEM POMIESZCZENIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W SIERPCU UL. ARMII KRAJOWEJ 10

 

OGŁOSZENIE

W SPRAWIE PRZETARGU NA WYNAJEM POMIESZCZENIA
 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W SIERPCU UL. ARMII KRAJOWEJ 10

 

I. Przedmiot przetargu.

 1. Pomieszczenie na działalność handlowo-usługową z przeznaczeniem
  na sklepik szkolny świadczący usługi gastronomiczne dla uczniów
  i pracowników szkoły w zakresie sprzedaży wyrobów garmażeryjnych, sprzedaży napojów zimnych i gorących, sprzedaży artykułów spożywczych w opakowaniach jednorazowych oraz art. szkolnych i przemysłowych.
 2. Powierzchnia przedmiotu przetargu: 12 m2 – całe pomieszczenie 40 m2.
 3. Lokal użytkowy znajduje w budynku ZESPOŁU SZKÓŁ nr 1, ul. Armii Krajowej 10, 09-200 Sierpc
 4. Lokal przeznaczony do prowadzenia działalności handlowej można oglądać w dni robocze od godz. 8:00 do 14:00

II. Cena wywoławcza czynszu wynosi.

 1. 870,00 zł netto +23%VAT za powierzchnię użytkową określoną w pkt. I.2 za jeden miesiąc najmu
 2. Cena określona w pkt. 1 jest ceną wywoławczą, obowiązującą przy składaniu ofert.
 3. Termin płatności miesięcznie z dołu do 10-tego dnia każdego miesiąca

  III. Okres trwania najmu lokalu - umowa zawierana jest na okres od
  1 września 2021r. do 31 sierpnia 2022r. z możliwością przedłużenia na kolejne 3 lata – coroczny wzrost czynszu o
  wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

IV. Warunki przetargu

 1. Oferty w formie pisemnej należy składać w zamkniętych kopertach bez oznaczenia oferenta zaadresowanych na adres: Zespół Szkół nr 1
  w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 10 z oznaczeniem: OFERTA - "Przetarg na wynajem lokalu na sklepik szkolny". Nie otwierać przed przetargiem.
 2. Oferta przetargowa powinna zawierać:
 3. Dokumenty oferty winne być  składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oferty.
 4. Wszystkie dokumenty oferty winne być podpisane przez osobę upoważnioną do złożenia oferty.
 5. Oferta niekompletna nie będzie mogła być uzupełniona lub zmieniona po terminie składania ofert.
 6. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 • imię i nazwisko lub nazwę oferenta, adres oraz numer telefonu/faksu,
  e-mail
 • wysokość proponowanego czynszu miesięcznego
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami udziału w przetargu
  i przyjęciu warunków bez zastrzeżeń
 • dokument potwierdzający prowadzenia działalności gospodarczej


V. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 1. Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu,
  ul. Armii Krajowej 10,
 2. W przetargu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do organizatora przetargu do dnia 23 sierpnia 2021r. do godz. 10:00.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 10, świetlica szkolnadnia 24 sierpnia 2021r. o godz. 11:00

VI. Zasady przetargu

 1. Przetarg prowadzi z upoważnienia organizatora przetargu Komisja Przetargowa.
 2. Komisja Przetargowa w ocenie ofert kieruje się zaoferowaną ceną czynszu za najem lokalu za jeden miesiąc.
 3. Zaoferowana cena oferty nie może być niższa niż cena wywoławcza, określona w pkt. II.1 ogłoszenia.
 4. W przypadku złożenia równorzędnych najwyższych ofert organizator przetargu zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty.
 5. Organizator przetargu ma prawo odwołać lub unieważnić ogłoszony przetarg lub odstąpić od podpisania umowy w przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności.
 6. Do ogłoszenia dołączony jest załącznik stanowiący instrukcję dla oferentów dotyczącą istotnych warunków udziału w przetargu.

VII. Zamieszczenie ogłoszenia oraz załącznika, o którym mowa w pkt. VI.6

 1. Siedziba organizatora przetargu Zespół Szkół nr 1 w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 10.
 2. Strona internetowa organizatora przetargu   www.zs1sierpc.cba.pl.
 3. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:

       - P. Jacek Tybuszewski - kierownik gospodarczy tel. /24/ 275-23-73

 

Do pobrania


 

 

Instrukcja dla oferentow przetargu na sklepik           

 

  

Zalącznik nr 1 do instrukcji dla oferentow                

 

Zalącznik nr 2 do instrukcji dla oferentow