Chcesz poznać ciekawych ludzi?

Dołącz do Nas

Konkurs na logo 75 - lecia Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu.

środa, 08 styczeń 2020 12:30
Konkurs na logo 75 - lecia Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu.

 


REGULAMIN KONKURSU
I. ORGANIZATOR I PRZYZNAJĄCY NAGRODY
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Logo 75-lecia Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu”, zwanego dalej „ Konkursem”, jest Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 im. gen. José de San Martin w Sierpcu oraz Komitet Organizacyjny, dalej zwani „Organizatorem”.
2. Przyznającym nagrody jest Organizator.
II. CEL I PRZEDMIOT KONKURSU
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) obchodów 75-lecia Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu.
2. Logo wykorzystywane będzie przez ZS nr 1 w Sierpcu do celów identyfikacyjnych, korespondencyjnych, promocyjnych uroczystości 75-lecia istnienia Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu.
3. Konkurs polega na wykonaniu pracy konkursowej w formie projektu graficznego.
Prace konkursowe powinny być zgłaszane w formacie cyfrowym (na płycie lub innym nośniku danych) wykonane w grafice wektorowej, lub fizycznym (wydrukowane lub narysowane na arkuszu A4)
Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami:
⦁ być czytelne i łatwe do zapamiętania,
⦁ być łatwo identyfikowane dla naszej szkoły,
⦁ wzbudzać pozytywne emocje,
⦁ składać się z 2 podstawowych elementów: sygnetu (symbolu graficznego), logotypu (graficznie przedstawionej nazwy: 75-lecie Zespołu Szkół nr 1 lub 75-lecie Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu, albo 75-lecie ZS nr 1 lub 75-lecie ZS nr 1 w Sierpcu – w zależności od wielkości graficznej projektu).
Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 20 grudnia 2019 roku do dnia 24 stycznia 2020 roku.

III. UCZESTNICY
1.Uczestnikami konkursu i laureatami nagrody mogą być uczniowie Zespołu Szkół nr 1
w Sierpcu oraz absolwenci szkoły, zwani dalej „Uczestnikami”.
2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin,
a także osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie i prowadzenie Konkursu oraz wydarzenia, jakim jest 75-ta rocznica założenia szkoły.
3. W Konkursie nie mogą być zgłaszane prace, które były już wcześniej zgłaszane lub nagradzane w innych konkursach.
IV. MIEJSCE I TERMIN ZGŁASZANIA PRAC KONKURSOWYCH
1. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.

2. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz ZS nr 1.

3. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

4. Konkurs, prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

5. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu,
nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

6. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

7. Organizator nie zwraca prac.

8. Prace należy składać w estetycznej formie, w kopercie opatrzonej hasłem („Konkurs
na logo szkoły”), w której uczestnik podaje:
⦁ imię i nazwisko,
⦁ klasę,
⦁ płytę lub inny nośnik danych z nagraną pracą jeżeli jest ona wykonana techniką komputerową wraz z nazwą programu, w którym projekt został wykonany.

9. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu prowadzone jest od dnia 20 grudnia 2019 r. do
24 stycznia 2020 r. Prace należy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub przesłać na adres szkoły: Zespół Szkół nr 1 w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 10, 09-200 Sierpc.

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową składającą się
z Dyrekcji ZS nr 1, przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego.

2.W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzcę konkursu. Zwycięski projekt uświetni obchody 75-lecia szkoły połączone ze Zjazdem Absolwentów. Nagroda zostanie ufundowana przez Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów oraz Organizatora.

3. Planowana data ogłoszenia wyników 07.02.2020 r.

4. Organizator oraz Komisja zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu oraz niewybrania pracy zwycięskiej, jeśli żadna z prac konkursowych nie spełni warunków Konkursu.

5. Przy ocenie nagradzanych prac Komisja Konkursowa kierować się będzie swobodnym uznaniem, biorąc pod uwagę kryterium kreatywności i oryginalności, jak również zgodność
z tematem Konkursu.

6. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.

7. Po ogłoszeniu wyników i przyznaniu nagrody zostanie zorganizowana wystawa, prezentująca wszystkie prace.